Časté dotazy

Seznam témat:

O FINEMO.CZ
O Investičním podílu
O zhodnocení investice, riziku a splatnosti
Právní, regulatorní a ostatní otázky

O FINEMO.CZ

Jak společnost vznikla a kdo za ni stojí?

Společnost FINEMO.CZ založili Marek Rokoský a Jiří Vránek. Oba dva zakladatelé mají dlouholeté zkušenosti z bankovnictví. Společnost založili 9.4.2015 poté, co zjistili, jak velký potenciál se v České republice pro reverzní hypotéku nachází. Oba dva zakladatelé jsou ve společnosti aktivní doposud. Jiří Vránek se věnuje primárně rozvoji produktu Renta z nemovitosti a obchodním aktivitám společnosti. Marek Rokoský má na starosti chod společnosti a oblast investic včetně komunikace s investory.
Podíl ve společnosti získala dále společnost JHF Assets. Společnost je součástí finanční skupiny s desetiletou historií na českém trhu, jejímž primárním úkolem v pozici našeho partnera je zajišťování zdrojů pro naši společnost ze strany kvalifikovaných investorů.

Společnost FINEMO.CZ obdržela licenci České národní banky k poskytování spotřebitelských úvěrů.

Do čeho všeho FINEMO.CZ investuje?

FINEMO.CZ má za cíl umožnit seniorům žít až do konce života ve své vlastní nemovitosti a přitom získat dodatečné finanční prostředky na kvalitnější život. Finance lze použít na cokoliv. Nabízíme jediný produkt – zpětnou hypotéku pod obchodním názvem „Renta z nemovitosti“. Je to TO jediné, na co se soustředíme a kde vidíme obrovskou příležitost na českém trhu. Investorům nabízíme prostřednictvím Investičního podílu možnost investice do vybraných portfolií poskytnutých úvěrů.

Proč investovat právě s námi?

Těch důvodů je opravdu hodně, níže uvádíme např:

  • Protože máme unikátní, výhledově velmi ziskový produkt a know-how, jak ho prodávat citlivé skupině seniorů
  • Protože je Vaše investice 100% zajištěna pohledávkou, která je zajištěna kvalitní nemovitostí o daleko vyšší ceně, než je výše poskytnutého úvěru seniorům (naší pohledávky)
  • Protože Vám garantujeme pevný, minimální výnos, který můžete po daném počtu let požadovat
  • Protože svou investicí pomůžete seniorům prožít důchod kvalitněji

Když je Váš produkt tak dobrý, proč jej neposkytují např. banky?

Během naší působnosti v českých bankách jsme se s nápadem poskytovat reverzní hypotéku mnohokrát setkali, ale banky o tento produkt aktuálně zájem nemají. Je to tak stejně i v jiných evropských zemích, kde jsou reverzní hypotéky poskytovány především nebankovními institucemi.

Produkt je totiž nutné seniorům transparentně vysvětlit, poskytnout jim právní a finanční poradenství a zároveň nabídnout flexibilitu a individuální přístup. Toto je pro velké bankovní instituce a jejich širkou síť obchodníků problém.

O Investičním podílu

Co je to Investiční podíl?

Investiční podíl je vlastně účast/participace na výnosech z již poskytnutých úvěrů seniorům, které jsou zajištěny kvalitními nemovitostmi o výrazně vyšší hodnotě, než je částka úvěru. Investiční podíl jsme navrhli na princip „sdílené ekonomie“. Věříme, že investice do Investičního podílu bude zajímavá jak výší výnosu, tak přínosem pro zvýšení kvality života seniorů.

Co si mám pod pojmem „portfolia pohledávek“ konkrétně představit?

Je to jednoduché, namísto abyste investoval do výnosů z jednoho konkrétního úvěru jako např. u Zonky, zvolíte si u nás některé z nabízených portfolií pohledávek ze zajištěných úvěrů, které Vám vyhovuje a Váš výnos bude generován z výnosů celého portfolia, tj. všech pohledávek v něm obsažených. Tím také snižujete dopad rizika neúplného splacení jednoho konkrétního úvěru. Vaše investiční riziko je rozloženo do více úvěrů, které jsou ale vždy zajištěny nemovitostmi. Zhlédněte naše jednotlivá portfolia a hned Vám bude idea Investičního podílu jasnější!

Jak je výše mého podílu na portfoliu vypočtena?

Jako podíl „Kupní ceny za Investiční podíl“ na „Hodnotě Portfolia pro Investory“ k poslednímu dni předcházejícího měsíce, ve kterém dojde k podpisu Smlouvy o Investičním podílu na výnosech ze spotřebitelských úvěrů zajištěných nemovitostí. Tento podíl je po celou dobu trvání smlouvy neměnný.
Hodnota Portfolia pro Investory je hodnota vypočtená jako součet Počáteční hodnoty Portfolia Pohledávek a sumy* Měsíčních výnosů Portfolia za všechna předcházející období (*pokud je tato suma kladná, započítává se pouze 60 % z této sumy), snížená o všechny doposud stanovené Výplaty Investorům. Hodnota Portfolia pro Investory je stanovována vždy ke konci posledního dne měsíce a zůstává v platnosti po následující měsíc.
Více se dozvíte ve Smlouvě o Investičním podílu, kde jsou přesné vzorce i definice pojmů (naleznete je ke stažení na konci stránky jednotlivých portfolií).

Proč jste zvolili tento způsob financování?

Tento způsob investování nám přijde atraktivní pro koncové investory, především kvůli vysokému zajištění a garantovanému výnosu z investice, v případě zpětného prodeje. Díky podílu na výnosech z pohledávek za klienty/seniory, můžete získat zajímavý výnos. Nám se myšlenka sdílení výnosů s drobnými investory zalíbila. Investoři vědí, do čeho investují a jsou schopni pochopit, jak je jejich investice zhodnocována.

Na co budou peníze získané prodejem investičních podílů použity?

Veškeré prostředky z prodaných investičních podílů směřujeme pouze do jednoho produktu a tím je Renta z nemovitosti. Vy kupujete podíl na portfoliu již poskytnutých úvěrů (resp. z toho vzniklých pohledávek) a z tohoto titulu se také účastníte na výnosech z těchto poskytnutých úvěrů.

Proč bych měl investovat do Investičního podílu? Na trhu je spousta investičních příležitostí – např. různých dluhopisů, investičních certifikátů.

Investice do našeho Investičního podílu je zajímavá kombinací relativně vysokého výnosu a vysoké míry zajištění. Investiční podíl má jedno z nejlepších zajištění na finančním trhu. Pro investory máme navíc zajímavou možnost z investice vystoupit předčasně a přesto dosáhnout pěkného, garantovaného zhodnocení. Na českém finančním trhu je většina investičních nástrojů nezajištěných, i když mohou nabízet o něco vyšší (negarantovaný) výnos.

O zhodnocení investice, riziku a splatnosti

Nabízíte „garantovanou“ míru návratnosti, jak ji chcete dosáhnout?

Naše portfolia pohledávek, která jsou zajištěna kvalitní nemovitostí, jsou úročena úrokovou sazbou o minimální výši 8,5% p.a. (s měsíčním přípisem úroků). Tato úroková sazba je navázána na roční PRIBOR. Proto si můžeme dovolit garanci minimálního úrokového výnosu. Jsme přesvědčeni, že dosažený výnos bude nakonec vyšší.

Jak mám postupovat, pokud chci Investiční podíl prodat zpět a kolik dostanu?

V případě, že chcete své prostředky prodat zpět, ještě před splatností všech pohledávek v portfoliu, stačí pokud vyplníte formulář Žádost o zpětný odkup portfolia a tento formulář nám zašlete. FINEMO.CZ vám vyplatí prostředky zpět v souladu s Investiční smlouvou.

Výnos z této investice nelze přesně spočítat, proč bych měl tedy investovat?

Výnos z našeho investičního produktu je závislý především na výši úrokových sazeb, době splatnosti poskytnutých úvěrů, vývoji cen nemovitostí a délce života seniorů, kterým jsme pomohli. Při růstu ročního PRIBORu / inflace bude také růst Váš výnos. Navíc máte vždy možnost po minimální době (uvedené ve smlouvě) Vaši investici předčasně ukončit (zpětně prodat) a tím získat zpět celou Vaši investici včetně garantovaného výnosu.

Jaká jsou rizika investice?

Riziko investora je omezeno zejména na situaci, kdy nedojde k úhradě pohledávek v portfoliu v plné výši, v důsledku opravdu velmi negativního vývoje cen nemovitostí, které slouží k zajištění.

Proč nenabízíte fixní úrokový výnos?

Investováním se podílíte na variabilních, úrokových výnosech FINEMO.CZ z příslušného portfolia. To je pro investory zajímavé, protože se do výnosu investice promítne i postupné, aktuálně očekávané navyšování úrokových sazeb. Takže je Vaše investice částečně chráněna před znehodnocením inflací.

Jak jsou odhadovány nemovitosti, jimiž jsou Vaše úvěry zajištěny?

Veškeré nemovitosti jsou odhadovány velmi konzervativně, na základě stejné metodiky, která se používá u bank.

  • U bytů vycházíme při odhadu standardně z průměru ceny za m2 za poslední 3 roky (pomocí aplikace cenovamapa.org). Porovnáváme ceny v okolí 500 m od dané bytové jednotky. Takovýto způsob odhadu nás chrání před výraznými cenovými  nárůsty, které jsou na nemovitostním trhu aktuální.
  • U rodinných domů jsou nemovitosti odhadovány prověřenými odhadci a při odhadu je zohledněna prodejnost nemovitosti standardně do 6 měsíců, max. do 12 měsíců.

Jak je zástavní právo ošetřeno?

Seniorům je vyplacen úvěr (Renta z nemovitosti) až poté, co je zástavní právo zapsáno v příslušném katastru nemovitostí. Ke každé zastavené nemovitosti je tedy v katastru nemovitostí uvedeno zástavní právo a také zákaz zcizení a zatížení. Senior se zavazuje, že nebude nemovitost bez našeho souhlasu používána k podnikání a také nebude dále pronajímána.

Jak máte zajištěno, že nemovitost nebude v průběhu úvěru znehodnocena?

Ve smlouvě o úvěru máme s klienty/seniory smluvně ošetřeno, že musí o nemovitost řádně pečovat, platit veškeré daně, pojištění a poplatky s nemovitostí spojené. Pokud by došlo k porušení takovéto povinnosti i přes naši výzvu k nápravě, tak máme právo úvěr zesplatnit. U rodinných domů máme navíc vinkulaci pojistného plnění, takže v případě zničení nemovitosti budou peníze uhrazeny z pojistného plnění. Navíc dle zkušeností ze zahraničí senioři o nemovitosti nadále pečují, neboť tam bydlí a ke znehodnocení nemovitostí dochází velmi zřídka.

Právní, regulatorní a ostatní otázky

FINEMO.CZ je regulováno Českou národní bankou, co to znamená?

Jako všichni poskytovatelé spotřebitelských úvěrů podléháme regulaci ČNB. Regulaci vítáme, pročistila trh poskytovatelů úvěrů a nastavila transparentní prostředí. Znamená to, že musíme fungovat při poskytování úvěru velmi transparentně. Seniorům komunikujeme na konkrétních příkladech, jaké jsou parametry naší Renty z nemovitosti a co je bude tento produkt stát. Klienti obecně dostávají automaticky možnost úvěr kdykoliv splatit.
Odkazem uvádíme pro informaci výpis ČNB potvrzující naši licenci Licence ČNB – vypis k 19.05.2018.

Po investorech požadujete mnoho osobních dat, proč?

Protože to vyžaduje zákon o AML (Anti-Money Laundering) neboli ochrana proti praní špinavých peněz. Toto nařízení je platné pro všechny druhy investování a AML procedurou musíte projít jako investor vždy.

Nemohou být mé osobní údaje zneužity?

Ve FINEMO.CZ dbáme na ochranu osobních údajů. Od investorů sbíráme pouze ty údaje, které po nás vyžaduje legislativa. Osobní údaje pečlivě chráníme a nikdy je neposkytujeme třetím stranám k dalšímu využití.

Co se stane, pokud bude mít FINEMO.CZ finanční problémy a případně se dostane do platební neschopnosti?

Budeme dělat vše pro to, aby se tak nestalo. Vzhledem k našim zkušenostem věříme, že k žádné takové situaci nedojde. Pokud by se tak stalo, převezme kontrolu nad společností likvidátor, který zajistí základní chod společnosti. Vzhledem k silnému zajištění pohledávek, je jen velmi malá pravděpodobnost, že by investoři o investované peníze a o své výnosy přišli.

Vyberte si vhodné investiční portfolio

Po kliknutí na jednotlivá portfolia níže získáte podrobnější informace o Vašem výnosu, struktuře portfolia a seznam s jednotlivými pohledávkami, které jsou zajištěny nemovitostmi a na jejichž úrokovém výnosu se můžete podílet.

Proč chceme vyplnit pole Jméno a příjmení?
Rádi bychom věděli, komu nabídku posíláme a jak Vás máme oslovovat…

Proč chceme znát Váš email?
Na Vámi uvedenou emailovou adresu Vám během několika dnů dorazí prvotní kalkulace. Nemějte strach, adresy, stejně jako ostatní data dále neposkytujeme, chráníme Vaše soukromí.

Proč chceme vyplnit pole Telefon?
Na Vámi uvedený telefon Vám budeme volat v procesu vyřizování Renty z nemovitosti, případně pokud budeme potřebovat další, dodatečné informace. Pokud nám telefon nedáte, tak budeme komunikovat pouze mailem :-)

Tady nám můžete napsat cokoli dalšího.


Souhlasím se zpracováním osobních údajů výhradně pro účely společnosti FINEMO.CZ

FINEMO.CZ SE, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha - Smíchov
IČO 05253683, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn.H 1778